Alt Cunningham (Cyberpunk 2077)

Alt Cunningham (Cyberpunk 2077)

Sonya Blade (Mortal Kombat 11)

Sonya Blade (Mortal Kombat 11)

Freya (God Of War 2018)

Freya (God Of War 2018)

Silver Sable (Spiderman)

Silver Sable (Spiderman)

Rita Wheeler (Cyberpunk 2077)

Rita Wheeler (Cyberpunk 2077)

Shani (Witcher 3)

Shani (Witcher 3)

Melina (Elden Ring)

Melina (Elden Ring)

Blackcat

Blackcat

Sarah Bryant / Samus

Sarah Bryant / Samus

Yennefer

Yennefer

Rose Winters (Resident Evil 8)

Rose Winters (Resident Evil 8)

Ciri

Ciri